Co je ACH?

Analýza konkurenčních hypotéz, Analysis of Competing Hypotheses (ACH), rozděluje komplexní problém na jednotlivé části. Budete vyzváni k vyplnění tabulky kompletní sadou hypotéz (tj., alternativní vysvětlení nebo výsledky), důkazů a argumentů, které podporují či vyvracejí hypotézy, a vašeho hodnocení toho, jak jednotlivé položky důkazů nebo argumentů podporují nebo vyvrací každou z hypotéz. Tento software vám neřekne, která hypotéza je nejlepší. Prostřednictvím strukturovaného myšlenkového procesu vám pomůže v samostatném hledání nejlepší dostupné odpovědi. Tento myšlenkový proces se výrazně liší od toho, jak většina lidí normálně uvažuje. Proto je nepravděpodobné, že byste sami přišli na nejlepší použití tohoto programu, a přečtení návodu je povinné. Budete do něj také muset pravidelně nahlížet během vytváření a analyzování tabulky.

Analýza konkurenčních hypotéz je jednoduchý model toho, jak přemýšlet o komplexním problému. Vede vás procesem pro učinění dobře odůvodněného, analytického posudku. Je zejména užitečná pro problémy, které vyžadují pečlivé zvážení alternativních vysvětlení toho, co se stalo, děje, nebo je pravděpodobné, že se stane v budoucnosti. Pomůže vám překonat, nebo alespoň minimalizovat, některé z omezení v poznání, které činí prorocké zpravodajské analýzy tak obtížné. ACH je založen na základních poznatcích kognitivní psychologie, analýzy rozhodování, a vědecké metodě. Pomáhá analytikům vyhnout se zbytečným chybám a zlepšit jejich šance na správné závěry. Tento software poskytuje strukturovaný proces pro rozdělení komplexního analytického problému na jednotlivé části - kompletní soubor hypotéz (tj. alternativní vysvětlení nebo výsledky), důkazy a argumenty, které jsou užitečné při posuzování těchto hypotéz, a posudky ohledně konzistence nebo nesouladu každé položky důkazů s každou hypotézou. Software vás provede procesem, který vám pomůže zpochybnit vaše domněnky a získat lepší porozumění problému. Hodnota ACH je měřena mírou, do níž vám pomůže vidět problém z alternativních pohledů, pobídne vám, abyste se podívali na další důkazy, které jste nepovažovali za relevantní, pomůže vám identifikovat a zpochybnit domněnky, a obecně podpořit nové myšlenky o tématu.

Tyto hypotézy, důkazy, a analýza důkazů jsou zapsány do tabulky, která se stane záznamem vašeho myšlenkového procesu při analýze tohoto problému. Tento externí záznam vašeho myšlenkového procesu je to, co vám pomůže vypořádat se se složitostí, která je vlastní většině analytických problémů. Software také umožňuje třídit a porovnávat důkazy různými analyticky-užitečnými způsoby.

Kdy a proč použít ACH?

Použijte ACH:

  • když jsou rozsudek nebo rozhodnutí tak důležité, že si nemůžete dovolit mýlit se.
  • k záznamu a organizování relevantních důkazů před vytvořením analytického úsudku nebo rozhodnutí.
  • k identifikaci a následnému zpochybnění domněnek, které mohou ovlivňovat vaše myšlení, aniž byste si to uvědomili.
  • když důkaz, se kterým pracujete, může být ovlivněn zahraničním popřením a podvodem.
  • když se nemůžete řídit jen pocity a potřebujete systematičtější přístup, který vyvolává otázky, o kterých jste dosud neuvažovali.
  • abyste nebyli překvapeni nepředvídaným výsledkem.
  • při vedení záznamů o tom, jak a proč jste se dosáhli svého závěru.

Čím je ACH jiná?

Konvenční intuitivní přístup k analýze, je zaměřit se na to, co považujeme za nejpravděpodobnější odpověď, a pak posoudit, zda dostupný důkaz podporuje tuto odpověď nebo ne. Pokud ano, poplácáme se po zádech ("Vidíš, já to věděl celou dobu!") a dál už nehledáme. Problémem je, že si často neuvědomujeme, že většina našich informací je rovněž v souladu s dalšími vysvětleními nebo závěry. Dáme se snadno svést skutečností, že je zde zdánlivě mnoho důkazů pro podporu našeho apriorního názoru. ACH se liší od tradiční intuitivní analýzy ve třech důležitých ohledech. Každý z těchto rozdílů je probrán podrobněji jinde v tomto návodu.

  • ACH vyžaduje, abyste identifikovali a analyzovali celý soubor alternativních hypotéz spíše než jediný nejpravděpodobnější závěr. Tím je zajištěno, že méně pravděpodobné, ale možné hypotézy, budou také probrány.
  • Místo zvažování jedné hypotézy a důkazů pro a proti pro tuto hypotézu, se můžete podívat na každý z důkazů, jeden po druhém, a posoudit, zda jsou tyto důkazy v souladu nebo v rozporu s každou z hypotéz. To vám umožní určit "diagnostikování" důkazů. Položka důkazu je diagnostická, když vám pomůže určit, že jedna nebo několik hypotéz jsou buď více, nebo méně pravděpodobné, že nastanou, než jiné hypotézy. Položka důkazu, která je v souladu se všemi hypotézami nemá diagnostickou hodnotu.
  • Postupujete snahou o vyvrácení nebo odstranění hypotéz, zatímco konvenční intuitivní analýza obecně usiluje o potvrzení své oblíbené hypotézy.

Vyvrácení vs. potvrzení hypotéz

Základní poučka vědecké metody je, že člověk by měl postupovat zamítnutím nebo odstraněním hypotéz, zatímco předběžně přijímat pouze ty hypotézy, které nemohou být vyvráceny. Bez ohledu na to, kolik informací, které jsou v souladu s danou hypotézou, máte, nelze prokázat, že hypotéza je pravdivá, protože stejné informace může být, a často je, v souladu s jednou nebo více hypotéz. Na druhou stranu, může jediná položka důkazu, která je v rozporu s hypotézou, být dostatečným důvodem pro zamítnutí této hypotézy. Přirozenou lidskou tendencí je dát větší váhu informacím, které podporují naší oblíbenou hypotézu, než informacím, které ji oslabují. To je nešťastné, protože bychom měli dělat pravý opak.

Vědeckou metodu samozřejmě nelze použít při práci s nejednoznačnými a neúplnými informace, ale princip, kdy se snažíme vyvrátit hypotézy, spíše než je potvrdit, může být a měl by být použit v maximální možné míře. Místo spokojení se s tím, že vaše oblíbená hypotéza je podporována velkým množstvím důkazů, je třeba pokusit se vyvrátit všechny možné alternativy. Jakoukoliv hypotézu, kterou nemůžete vyvrátit, je třeba brát vážně. Tento přepínač v perspektivě vás nutí klást otázky a hledat důkazy, které byste jinak zvážili. To je to, co poskytuje pojištění proti nepříjemným překvapením.

Přístup ACH vás nutí trávit víc analytického času na méně pravděpodobných hypotézách, než byste jinak strávili. To je žádoucí. Zhodnocení zdánlivě méně pravděpodobných hypotéz obvykle znamená prozkoumávat nové území, a proto vyžaduje více práce. Když začnete přemýšlet, zjistíte, že nejpravděpodobnější hypotéza bude založena na pokračování vašeho vlastního předchozího myšlení. ACH pomáhá předcházet překvapení tím, že vás nutí dát spravedlivější díl všem alternativám.

Vzhledem k tomu, že je obtížnější vyvrátit hypotézy, než potvrdit favorizovanou hypotézu, často tento přístup zvýší úroveň vaší nejistoty. Můžete se stát méně jistými, v tom, co jste si mysleli, že víte. I když je taková nejistota frustrující, může být přesným odrazem skutečné situace. Postup ACH má výhodu v tom, že se zaměřuje na několik položek kritických důkazů, které způsobují nejistotu, nebo které v případě, že by byly k dispozici, by ji zmírnili. To může vést budoucí sběr, výzkum a analýzu k vyřešení této nejistoty a vytvořit přesnější úsudek.

Kdy ACH nemusí vyhovovat vašim potřebám?

ACH bude podporovat a řídit zvídavou mysl, ale nebude nutit otevřít uzavřenou mysl. To předpokládá, že analytici skutečně mají zájem identifikovat a zpochybnit domněnky a vyvíjet nová pochopení dané problematiky. Je nepravděpodobné, že ACH vyřeší slepou uličku mezi analytiky, kteří jsou pevně zakořeněni ve svých názorech na problematiku a chtějí si je uchovat. Pokud je analytik neschopen vidět alternativní pohledy, budou důkazy vždy vykládány způsobem, který podporuje analytikův preferovaný názor. ACH může být nicméně pořád užitečná při určování přesného základu pro neshody.

Pokud je vaším cílem matematická přesnost při výpočtu pravděpodobnosti pro každou hypotézu, existují i jiné verze ACH, které lépe odpovídají vašim potřebám. Používají Bayesianův závěr nebo Bayesovské sítě víry, a mohou vyžadovat metodika proškoleného v Bayesianských statistikách, který vám pomůže během procesu. Ačkoli Bayesovské pravděpodobnostní výpočty jsou matematicky správné, výsledky nemohou být přesnější než množství subjektivních rozhodnutí o důkazech. Tento ACH softwarový program klade důraz na to co je praktické a srozumitelné pro průměrného analytika k použití. Jeho přínos pochází z analytického procesu, kterým analytik prochází, nikoli z přesných pravděpodobnostních výpočtů pro každou hypotézu. Konečné rozhodnutí je učiněno analytikem, nikoli počítačem.

ACH není vhodné pro všechny typy rozhodnutí. Používá se k analýze hypotéz o tom, co je pravda a co se pravděpodobně stane. Chce-li někdo ohodnotit alternativní vývoj událostí, jako jsou alternativní obchodní strategie, který počítač koupit, nebo kam jít do důchodu, tento software má jen omezenou hodnotu. ACH tabulka může být použita k rozdělení takového rozhodovacího problému do jeho jednotlivých částí, s alternativami (srovnatelné s hypotézami) v horní části tabulky, a cíle nebo hodnoty, které musí být maximalizovány učiněním správného rozhodnutí (srovnatelné s důkazy) dolů po straně. Nicméně, tento typ analýzy vyžaduje jiný typ výpočtu. Zásady vyvrácení hypotézy (v tomto případě alternativního vývoje událostí) nelze použít na rozhodnutí založené na cílech nebo osobních preferencích. Byla by potřeba tradičnější analýza kladů a záporů každé alternativy.

 

Na další stránce vysvětlíme ACH v 9ti krocích .